GDPR - Pověřenec pro ochranu osobních údajů

GDPR - Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 
 
 

Pravidla nakládání s osobními údaji a souhlas se zpracováním osobních údajů

 

GDPR

I. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Na základě " Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES " (dále jen "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů" nebo "GDPR"), Vám na tomto místě poskytujeme informace o Vašich právech, souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů správcem, kterým je Město Abertamy.
Pokusili jsme se tyto informace připravit v co nejsrozumitelnější formě a doporučujeme Vám, abyste si je pečlivě přečetli. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám Váš dotaz vysvětlíme.

 

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů je:

Město Abertamy

Farní 2, 362 35 Abertamy

IČO: 00254398

tel: 353 892 333

(dále jen „správce“)                                         

Kontaktovat nás můžete písemně na adresu sídla obce nebo prostřednictvím e-mailu:  obecabertamy@volny.cz

 

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména Obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Mimo situací, vyplývajících tzv. „ze zákona“, tj. majících oporu v platných zákonných normách, které zpracování Vašich osobních údajů správci umožňují nebo dokonce stanovují, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat také za účelem zasílání novinek, pozvánek a informací formou e-mailových zpráv nebo SMS zpráv, případně v tištěné podobě.

Zde najdete více konkrétních informací k následujícímu textu a postupům.

UDĚLENÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré Vaše osobní údaje za uvedeným účelem zpracováváme na základě Vašeho uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, který nám můžete udělit písemným podáním doručeným na adresu sídla správce, případně e-mailem na adresu správce – obecabertamy@volny.cz
Svým souhlasem nám umožníte zpracovávat Vaše osobní údaje pro výše uvedené účely po dobu následujících 10 let nebo do doby obdržení Vašeho pokynu k jejich vymazání.                   

Některé kontakty jsme od Vás již získali v minulosti s tím, že je smíme používat za účelem poskytování informací. Svůj souhlas samozřejmě můžete kdykoliv v budoucnu zrušit (odvolat) nebo změnit, veškeré informace a možné postupy, které v oblasti nakládání s Vašimi osobními údaji potřebujete, najdete v textu těchto pravidel.
Při zpracovávání Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani profilování.

 

 

3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás, a to v rozsahu

 • jméno a příjmení;

 • název organizace;

 • e-mail (pro doručování novinek, pozvánek a informací v elektronické podobě včetně jejich elektronických příloh);

 • telefonní číslo (pro doručování novinek, pozvánek a informací bez jejich příloh);

 • kompletní poštovní adresa (pro doručování tištěných materiálů);

 • rodné číslo / datum narození

 • IČ / DIČ.

   

  4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?

  Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k nakládání a zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků pro ochranu osobních dat.

   

  5. Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč?

  Vaše osobní údaje v této souvislosti předáváme ke zpracování pouze zpracovatelům, se kterými máme uzavřené písemné smlouvy, na jejichž základě je zavazujeme k dodržování těchto Pravidel nakládání s osobními údaji a k dodržování platných právních předpisů, vztahujících se k nakládání a zpracování osobních údajů.

   

  6. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

  Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

 • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;

 • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;

 • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;

 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;

 • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

   

  UPLATNĚNÍ PRÁV PŘI NAKLÁDÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným na adresu sídla správce, případně e-mailem na adresu správce obecabertamy@volny.cz

  .

  ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Vzhledem k tomu, že Vaše osobní údaje pro výše uvedený účel zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat. K tomu můžete využít e-mail správce obecabertamy@volny.cz

   

  PODÁNÍ STÍŽNOSTI NA NAKLÁDÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  LogoPokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

  Úřad pro ochranu osobních údajů 

  se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7     

  IČO: 708 37 627,  www: https://www.uoou.cz

   

   

  II. INFORMACE O POVĚŘENCI PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO OBEC Abertamy

  Za poskytovatele služby pověřence pro ochranu osobních údajů


  VARIKO s.r.o.    

  se sídlem: Lesní 534/65, 312 00 Plzeň - Doubravka                                                

  IČ: 26413469

  je hlavní odpovědnou osobou ve vztahu k Městu Abertamy pro výkon úkolů

  pověřence pro ochranu osobních údajů

  GSM: +420  377 549 156

  e-mail:  info@variko.cz

Město Abertamy
Farní 2, 362 35 Abertamy
IČO: 00 254 398
Číslo účtu: 803811309/0800

+420 353 892 333
+420 724 977 176
obecabertamy@volny.cz