Úřední deska
města Abertamy

starostka

Detail záznamu: Oznámení o vyhlášení konkursního řízení ZŠ a MŠ Abertamy

Starostka města Abertamy v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 3 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v účinném znění, vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace:

 

Základní škola a mateřská škola Abertamy, okres Karlovy Vary, Blatenská 425, Abertamy:

Předpoklady:

 • plná způsobilost k právním úkonům
 • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, kterou má uchazeč vykonávat danou zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 563/2004 Sb.“)
 • bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost
 • prokázání znalosti českého jazyka v případě, že uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci stanovenou zákonem č. 563/2004 Sb. v jiném
 • praxe podle §5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb.

 

Požadavky:

 • znalost školských předpisů a problematiky řízení daného druhu školy
 • organizační a řídící schopnosti

 

K podepsané přihlášce doložte:   

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, tj. vysokoškolský diplom včetně vysvědčení o státní zkoušce nebo dodatku k diplomu, případně úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném ukončení studia dokládající získání odborné kvalifikace pro daný druh školy nebo školského zařízení,
 • kopie dokladů o dalším vzdělávání,
 • doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem, ze kterého je patrný druh práce a přesné časové vymezení,
 • strukturovaný životopis,
 • koncepce rozvoje školy s akcentem na kvalitu poskytovaného vzdělávání v maximálním rozsahu 4 stran formátu A4,
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele (ne starší 2 měsíců),
 • souhlas s využitím osobních údajů pro potřeby konkursního řízení.

 

Termín podání přihlášek od 04.03.2019 do 01.04.2019 do 15:00 hod.

(přihláška musí být k uvedenému datu doručena do podatelny Města Abertamy, nejedná se o datum podání k poštovní přepravě)

 

Přihlášky zasílejte poštou, nebo osobně na adresu:

Město Abertamy, Farní 2, 362 35 Abertamy (obálku označte „KONKURS - NEOTVÍRAT“).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka:

Nástup na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace je k datu 1.8.2019 nebo dle dohody.

 • Vyvěšeno dne: 2019-03-04 00:00:00
 • Bude sňato dne: 2019-04-01 00:00:00
 • Autor: Jana Rojovská

Tento záznam neobsahuje žádné přílohy.

Město Abertamy
Farní 2, 362 35 Abertamy
IČO: 00 254 398
Číslo účtu: 803811309/0800

+420 353 892 333
+420 724 977 176
obecabertamy@volny.cz