Územní plán Abertamy

Pořizovatel, Městský úřad Ostrov, odbor rozvoje a územního plánování, v souladu s § 165, odst. 2, zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - stavební zákon, zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup údaje o vydaném Územním plánu Abertamy. 

Zastupitelstvo Města Abertamy jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení   § 6 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydalo na svém zasedání  dne 15. září 2011 usn. č. 61/11/R11  Územní plán Abertamy  formou opatření obecné povahy. Územní plán Abertamy nabyl účinnosti dne 13.10.2011. 

Vydaný Územní plán Abertamy včetně grafických částí je připraven k nahlédnutí na:

Městský úřad Ostrov

Odbor rozvoje a územního plánování
Klínovecká 1204
PSČ 363 20 Ostrov 
tel: 354 224 999  nebo  266

Město Abertamy

Farní 2
362 35 Abertamy
tel: 353 892 333

a v elektronické podobě zde

Registrační list

 

Město Abertamy
Farní 2, 362 35 Abertamy
IČO: 00 254 398
Číslo účtu: 803811309/0800

+420 353 892 333
+420 724 977 176
obecabertamy@volny.cz